Onze thema’s

VERDER Duurzaam en strategisch advies focust zich op vraagstukken waarin de relatie bedrijf-klant of organisatie-burger een doorslaggevende rol heeft. VERDER richt zich op vijf thema’s: de duurzaamheidstransitie, groene steden, gedragsverandering, consument en markt en maatschappelijk verantwoord ondernemen (inclusief de Sustainable Development Goals). Hieronder lees je er meer over. Wil je nog meer weten of verder van gedachten wisselen? Neem contact op en we plannen een (digitaal) kennismakingsgesprek!

Duurzaamheidstransitie

Sinds het eerste klimaatverdrag (1992, Rio de Janeiro) volgden er meer en de noodzaak van  actie werd steeds duidelijker. Toch zijn er nog forse stappen te zetten om klimaatneutraal te zijn in 2050,  het doel van de Europese Green Deal.  

De ongelooflijke opgave die hierdoor voor ons ligt is haalbaar als we er vol voor gaan en slimme keuzes maken. Hierbij gaat het niet alleen om het overstappen op hernieuwbare energie (energietransitie), maar om een totaalbeleid waarin ook milieu, biodiversiteit, uitputting van grondstoffen en leef/werkomstandigheden wereldwijd worden meegenomen. Daarom spreken wij binnen VERDER liever over de duurzaamheidstransitie.

Ons uitgangspunt is dat organisaties verantwoordelijkheid nemen voor de hele keten waaraan zij zijn verbonden. Hierbij kun je denken aan de verborgen impact van producten, levensduur en repareerbaarheid of transport van goederen en personen. Deze integrale benadering helpt organisaties om met een gestructureerde visie en planvorming een nog veel grotere bijdrage te leveren aan dit proces. 

Groene steden

Wonen in een stad met minimale klimaatimpact, schone lucht en volop natuur klinkt aantrekkelijk. Toch zijn veel steden verworden tot stenige gebieden waar de auto voorop staat. Om de leefbaarheid nu en in de toekomst te garanderen staat bij gemeenten steeds vaker vergroening op de agenda. Zo worden steden opnieuw voorzien van beplanting voor verkoeling, CO2 en fijnstof opname. Zonnepanelen worden gesubsidieerd, straten van het gas gehaald en er wordt steeds vaker ingezet op autoluwe stadskernen. 

VERDER ziet dat klimaat- en natuurinclusief wonen en werken verder gaat dan vergroenen van de stad en de transitie van zwart/grijs naar groene energie. Het kernvraagstuk waarmee we aan de slag gaan is: hoe bieden we als stad een gezonde leefomgeving én hebben we de minste milieu- en klimaateffecten door de verborgen impact mee te nemen. De uitdaging is om hierbij het “gewone” leven zo goed mogelijk door te kunnen laten gaan. Toch zal er een behoorlijke aanpassing van burgers (en organisaties) nodig zijn. De grootste slagingskans biedt gedragen interventies met een divers pallet van interventies passend bij de heterogene groep van burgers (en organisaties). Het is dan ook niet voor niets dat het Planbureau voor de Leefomgeving dit in hun rapport Balans van de leefomgeving benadrukt.

Onze praktisch strategen helpen bij het formuleren van stedelijke strategieën en effectieve interventies, op een manier waarbij burgers werkelijk betrokken worden, want burgerparticipatie is essentieel in de duurzaamheidstransitie.

Gedragsverandering

In de noodzakelijke duurzaamheidstransitie is iedereen nodig van overheden en bedrijven tot individuen. Overheden, bedrijven en andere organisaties kunnen hun klanten helpen bij de deze veranderingen door deze makkelijk te maken en aantrekkelijke alternatieven te bieden. Ook kun je mensen stimuleren te kiezen voor betere of gezondere keuzes middels nudging. 

Nudging, een psychologische technieken betekent: “een zetje geven”. Met kleine aanpassingen van bestaande concepten kunnen organisaties positieve keuzes op een subtiele manier aantrekkelijker maken. Met nudging behoudt elk individu zijn keuzevrijheid maar door subtiele beïnvloeding wordt de consument of burger onbewust naar het gewenste gedrag geleid. 

Onze expertise op gebied van gedragsverandering kunnen wij inzetten voor zowel overheden als in de consumentenmarkt. Zo weten wij hoe je burgers stimuleert wél die groene voortuin of geveltuin aan te leggen. En hoe je ervoor kunt zorgen dat de consument in je restaurant vaker de vega(n) maaltijd kiest.

Consument en markt

Niet alleen verdragen en wet- en regelgeving verwachten duurzaam ondernemerschap. Steeds meer consumenten zijn zich bewust dat hun klimaatimpact verder gaat dan energieverbruik. Waar energieconsumptie thuis goed is voor ongeveer 10% van de jaarlijkse impact, komt ruim 30% van de impact van de gemiddelde consument door het kopen van nieuwe spullen.

Wij zien in de toekomst dan ook een verandering in consumentengedrag. Beleven en ervaren wordt steeds belangrijker gevonden, net als lokaal geproduceerde goederen en meer plantaardig eten. Ook zal de bewuste consument kwalitatieve en repareerbare producten verlangen. 

Als ondernemer is het goed om hier tijdig op in te spelen. Aandacht voor business development waarbij ondernemingen inspelen op toekomstige ontwikkelingen zijn in de duurzaamheidstransitie essentieel. VERDER geeft inzicht in de wensen en verwachtingen van de duurzame generatie, en vertaalt dat samen met jouw organisatie naar een toekomstbestendig productportfolio, beleids- of ondernemersplan.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is door het bedrijfsleven breed omarmd. Als een vanzelfsprekendheid willen organisaties hun verantwoordelijkheid nemen en hun organisatie sturen met oog voor sociale aspecten, milieu en duurzaamheid. Maar er spelen veel vragen. Hoeveel verantwoordelijkheid voldoende wordt gevonden? Hoe verhouden de kernwaarden van jouw organisatie zich tot mensen (people), milieu (planet) en winst (profit/prosperity), de zogenaamde Triple Bottom-line (Triple P)? Krijgen de thema’s van de sustainable development goals (SDGs) voldoende aandacht? Welke invloed hebben wet- en regelgeving en de omgeving? En maakt het uit wat de concurrent doet? 

Wij helpen je graag die vragen te stellen, te beantwoorden en te verkennen welke opties er binnen de kernwaarden en kaders van jouw bedrijf zijn om nieuwe stappen voorwaarts te zetten op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen met focus op duurzaamheid.